Rubriky
Není mi to jedno

„Vítězný“ Únor

Dnes je pro mnoho lidí velmi významný den. Je 25. únor. Poslouchám na ČR2 pohádku, kde hlavními postavami jsou Matěj a vrah Gottwald. (Tedy v té pohádce ho jako vraha nepředstavují). Dozvěděl jsem se v ní jak bude naloženo s majetky baťovských fabrikantů (co to je? baťovští fabrikanté). Ten den je pro mou generaci významný tím, že tímto dnem se legalizovala loupež. Jaká loupež? Loupež životů. Pro mnoho nevinných to byla loupež s tragickým koncem. S koncem absolutním, kterému se ti vrahové učili u vrahů z největších u vrahů z Ruska. Uljanov a Džugašvili byli jejich učitelé a ti zločinci na to byli hrdí.Vraždili proto, že někteří z nás byli v životě pilnější, odpovědnější ( a i chytřejší). Vraždili a následně loupili proto, aby se bezpracně dostali k tomu k čemu se dopracovávaly předchozí jejich generace. Nám ostatním, kterým nebylo co hmotného ukrást, tito zločinci, jejichž epigonové dnes zasedají v parlamentu české republiky, uloupili naší generaci více než polovinu našich životů. Naší generaci, které tvrdili, že žije v demokratickém zřízení. Generaci, které bránili v poznání skutečné demokracie postavením železné opony. Generaci která nemohla studovat proto, že jejich tatík toho osudného 25. nebyl navlečen v montérkách, ale měl na sobě např. bílý plášť lékárníka, oblek bankovního zaměstnance (považte – zaměstnance, ne bankéře), nebo vlastnil nedejbože pilu a hoblovku a několik rašplí ve vlastní truhlárně atp. Ti zločinci (kteří nebyli doposud potrestáni) nás přesvědčovali (a dodnes přesvědčují) o vyjímečnosti našeho školství, zdravotnictví, stavebníctví a nevím čeho ještě jiného. Zdravotnictví, které bylo jen pro majitele rudých knížek, ostatní ty správné léky nedostali, měli smůlu. Celé hospodářství přivedli „zu grund“. Různí ti Grebeníčkové s posvěcením svých zločinných chlebodárců mučili všechny ty, které další různí Burešové udávali, mnohdy jen ze závisti.

Už jsem zvědav, kteří z epigonů zločinných sodruhů budou dnes oslavovat. Určitě se jich mnoho najde. Bohu žel.

Také v tom pořadu ČR zazněla báseň A mluví Gottwald. Jak říkají dnešní mladí: bylo to hustý.

Čest práci vy hovada.

A tohle vše se mi honí hlavou.

 

Rubriky
Není mi to jedno

Proč nejsem komunistou

Poučný Josef Čapek

 

Ano, proč nejsem komunistou? Což mám snad nějaké důvody, abych byl přívržencem kapitalistického řádu světa, abych pomáhal vykořisťovati utlačené, abych se bál o své blaho a prospěch před velikým ideálem o nejvyšší sociální spravedlnosti v uspořádání věcí lidských? Což bych mohl býti tak netečný, otrocký a snadno spokojený, abych neviděl, necítil a nesoudil a netoužil po lepším a abych, vyrůstaje z chlapce, usiluje žíti a konati svou práci a bojuje o živobytí své ženy i dítěte, mohl tento ideál necítit a nenésti jej v sobě? Vždyť už sama praxe života a životní zkušenost dostatečně dovede poučiti umělce, byť i neměl pronikavějšího smyslu pro věci politické a národohospodářské, že není na světě vše dobře, čistě a spravedlivě uspořádáno. A vedle toho nese v sobě sen velikého dítěte o pomyslném světě a řádu, v němž vše by bylo dobro a krása. Tu tedy nebylo by mu těžko jíti ke komunistům; mohl by míti blíže na tuto frontu než na druhou stranu a radikálnost programu i strany mohla by mu být uspokojivým spolehnutím a hlasitou útěchou v jeho bolesti i hněvu a v jeho snech o nápravě co nejrychlejší a nejobecnější.
Pravil jsem sen velikého dítěte, neboť ve skutečnosti jest tento toužený nový a lepší řád světa úkolem ohromným, strašně obsáhlým; má to býti veliké, vážné a odpovědné řešení, kde my přicházíme jen se svou krásnou představou. Nestojí to za mnoho, když lidé krásných představ běží honem s touto vzdušnou a větrnou matérií ke komunismu: komunismus mnoho na takovéhle umělce nedá; přihlásí-li se pod korouhev, užívá jich ještě tak nejspíše jako reklamy, ale jejich krásné představy nemají pro něho prakticky valné ceny, ba jsou mu i značně živlem rušivým a nebezpečným. Lidé, kteří mají příliš volného a svobodného ducha a jsou tedy nepřekonatelné náchylní k individualismu, byli by pro komunismus snadno nebezpečně kacířským živlem a brzo by porušili jeho fazónu. Bylo by pak nutno uložiti jim velikou disciplínu a spoutati je zcela vášnivě slepou důvěrou k programu a praxi strany, aby právě zde přestali přemýšlet.
Neboť mám-li oči otevřené, abych viděl chyby a zlo na straně jedné, jsou také otevřené i pro vady a zlo komunismu. Nemohu se postaviti na stranu komunismu, neboť příliš mnohé příčí se tu mému citu a rozumu. Byl by měl býti takový, aby strhnul a přesvědčil na prvý ráz; nejsmeť z kamene ani ze dřeva. Byl by měl býti takový, aby čistě a jasně překonal naše pochybnosti vzniklé nad jeho lidmi, nad jeho programem i praxí. Byl by měl býti něčím podstatně jiným než jest. Takto jest nám potom věřiti také v jiné možnosti a jinou účinnost, v jiné lidi, jinou praxi, v jinou revoluci, v jiný pohyb a zrání k lepšímu a dokonalejšímu ve vývoji lidstva. Divný optimismus, když se nám řekne, že mimo komunismus není činu a spásy? Je postaven na důvěře v dobrou vůli a schopnost moderních časů k spravedlivějšímu, prospěšnějšímu a ušlechtilejšímu uspořádání světa, jakého dřívější doby neznaly. Tato dobrá vůle a schopnost se už prokázala během století v činech i v postupném vývoji; nelze popírati, že pracujícího člověka postavila na zcela jiné místo, než kde byl za nedávného ještě feudalismu a než byl před deseti lety, a že ho vznese ještě dále, než je dnes. Komunistickým řečníkům jest ovšem loto tempo příliš pomalé a energie malá; zdá se lak, neboť tento vývoj není řečnickým výkonem a agitací. A jistě, že je pro naši netrpělivost příliš pomalý; rád bych se ledačeho dočkal už teď a hodně dříve. Ale, je-li lidská společnost shnilou mršinou, rozpadne se, jsouc bořena, dost rychle; je-li však živým organismem, je jí nepochybně potřebí vždy nějakého času k velikým procesům, které se dějí v jejím živém těle.
Namítne se, že – ačkoliv tu kus té dobré vůle je – přece jen se tato přeměna děje příliš pomalu a že sotva stojí za řeč, neboť příliš mnohé se jí staví v cestu, co se novým uspořádáním věcí cítí na svém zájmu a prospěchu ohroženo: starý režim, kapitalismus, buržoazie. Jak odzbrojiti tuto nepřátelskou reakci, která nám překáží v lepší práci? Máme tu komunistický recept: udělat ještě dnes revoluci, postavit tuhletu třídu ke zdi a zmocnit se, vlády.
Naplňovalo mne vždy podivem, co všechno je komunismu buržoazií, jež musí být krvavě na hlavu potřena. Zvláště ve věcech kultury a umění vylíhla se z toho namnoze stanoviska a měřítka skutečně tak úzká, hrubě nízká a kalná, přišlo se se soudy tak křivými a ošklivě zámyslnými, že je to opravdu hanbou našeho komunismu, že se k něčemu tak nečistému dal strhnouti a zneužíti. A stejně i v jiných oborech lidského života a činu stavěla se tu fronta tak divných linií a takové zvláštní bojové strategie, že není možno ubrániti se úděsu z této tak strašně přízemní vzpoury. Příliš často jsem měl dojem, že nejde tu o jasnou myšlenku, nýbrž o záchvaty zběsilosti a maloduché nenávisti, slepé a hrubé násilnosti, jež je posedlá rozpoutanými běsy. Není tu přítomen ten cit šíře a vysokomyslné spravedlivosti, jakým by měla býti prodchnuta veliká myšlenka, která chce do svých dlaní přejmout svět. Ano, namítne se, ale vždyť je to vzpoura utlačených otroků proti světu, jenž je vraždí a činí svou kořistí. Nuže, ona to však není jen vzpoura otroků; je to -a v míře velmi silné – i vzpoura vládychtivých, kteří si příliš nenáležitě zjednodušili svět na bitevní pole svého výboje a nepřihlížejí k ničemu více, než k bojechtivosti svých organizovaných vojsk. Nevěřím v světovou revoluci, už snad z toho naivně primitivního důvodu ne, že ji nebudu dělati já, že ji nebude dělati ten a ten a ještě onen a všichni, k nimž mám vážnost a důvěru a s nimiž mně je nějak možno vnitřně se shodnouti; věřím však, že komunismus je velmi ochoten revoluci udělati. Věřím, že je schopen podniknouti revoluční akt, nevěřím však, že je dostatečně schopen vytvořiti pak řádně to, co by po takové revoluci mělo následovati. Neboť to je něco, co by vyžadovalo větších, mocnějších, pronikavějších a v nejlepším slova smyslu produktivních sil, sil takové lidskosti a řádu a tak širokých a všeobecně obsáhlých, jakými by daleko nevládla ta jejich revoluce. Účet za takovou revoluci byl by přece jen příliš drahý; dlouhým a krušným laborováním napravovaly by se následky a instaloval by se život, který těžce by se měl přiblížiti zase k snesitelnosti hmotných podmínek života někdejšího. Je pravděpodobno, že za tutéž dobu a bez všech těch krvavých nákladů by vývoj bez revoluce dospěl nad tyto nezbytné hmotné podmínky, jichž by neporušil a nemusel pak lopotně napravovati, a že by, nezatížen lepkavou tíhou a vinou takových obětí, pořídil v duchovém řádu více. Bylo by lépe, kdyby spravedlnost mohla se ubírati po kvetoucí práci, než kdyby její nohy se měly brodit v krvi a bídě.
A já tedy vím pevně a jasně, že lidí, kteří velmi horoucně a účinně chtějí, aby tato nová spravedlnost kráčela po práci, po jejich práci, kteří chtějí, aby tato spravedlnost nového lepšího řádu našla poctivý a spolehlivý opěrný stupeň na jejich pracujících hlavách a rukou, je daleko více, než jak předpokládá a připouští komunismus. Nechtějí nic na komunismu. 1 praví tedy komunismus, že jsou to buržousti. Neboť komunismus má jen dva pytle, do nichž utřiďuje člověka. V jednom má proletáře, který se odtud vyhrne a udělá revoluci. V druhém je buržoa, který pak má být potlučen a vytlučen. Do toho druhého pytle hází tedy komunista všechno, co není organizováno ve straně a znamenitě si tím zjednodušuje obraz světa.
Jsem z fabrického prostředí a vím velmi dobře, že mezi dělníky je zrovna tak mnoho malých buržoů, jako mezi takzvanými buržoy je tuze mnoho lidí, kteří jsou velmi rádnými, ba příkladnými dělníky. Tohle je jistě na pováženou. I vysvětlil mně to jeden subtilnější komunista v ten smysl, že buržoy jsou všichni příživníci a štěnice, lidé neproduktivní, kteří žijí z práce cizích rukou, z níž na účet spravedlivé odměny ždímají svůj tučnější profit; je to třída dost široká a různotvárná. Buržoy nejsou však lidé produktivně pracující, kteří mají na své práci odborný zájem, to jest cit pracovně tvořivý, zdokonalující a sociální. Toto rozlišení, jež není projevem omezence, se mně dosti líbí, neboť potvrzuje mou zkušenost, ale naprosto mne nemůže zlákati k jiným pocitům a k jinému přesvědčení, jež by s komunismem nebylo v rozporu a odporu. Jestliže v komunismu jest snad mnoho takovýchto odborníků, jací skutečně jsou nejhodnotnějším statkem moderního života, jest tam i převeliký počet individuí, které jsou v mentalitě i životě buržoazními typy v nejhorším slova smyslu. A na druhé straně, té „buržoazní“, vidím nespočet oněch odborníků, lidí práce a vývoje; je jich, jak jsem již poznamenal, mnohem a nepoměrně více, než je komunismus ochoten uznati. Jsou prý to tedy lidé hodnotní a moderní, ale nejsou prý v sobě dostatečně jasní. Jejich povinností prý je dospěti k modernímu světovému názoru, jímž by se osvobodili z područí buržoazního způsobu myšlení: kdyby se domyslili, museli by prý nutně přejíti ke komunismu, který jedině je moderním názorem důstojným typu hodnotného moderního člověka. Jak viděti, je tu tedy po politické stránce valný zmatek. V mase komunismu je náramně mnoho typů, kteří se nedomyslili a neujasnili si, že vlastně jsou buržoy. Naproti tomu, na druhém břehu, v mase buržoů, je převelmi typů, které jasně odpovídají měřítkům, kladeným komunismem v ideálnějších momentech na hodnotu obecně lidskou i vymezeněji komunistickou. Jsou prý však neujasnění, nerozhodnuti, couvají prý před jediným moderním názorem, jejž by jim jasnější důslednost a domyšlenost kázala bezvýhradně přijmout: před komunismem. Nevím, proč by to zrovna měl být nedostatek myšlení a jasnosti, nejdou-li tito lidé pod prapor komunismu; spíše jim komunismus náramně málo odpovídá právě proto, že přemýšlejí, že hledají jasno a že jsou rozhodní a rozhodnuti ve prospěch nejlepších lidských ideálů udělati své nejlepší bez komunismu. Není komunismus tím jediným moderním světovým názorem ani tím nejmodernějším a není ve své dnešní dogmatické podobě něčím tak absolutním a dozrále definitivním, jak se žádá věřiti. Není tu tak bez konkurence, jak by rád byl, neboť jsou ve světě jiné city a myšlenky, jejichž tok a proud není sice programově a organizačně formulován, ale které jsou v nejširším sociálně vývojovém účinu. Jsou tu tedy dva tábory a v obou vidím typy, jimž komunismus přiznává dobrou a živou lidskou hodnotu. Vidím známé a příbuzné na obou stranách, a stojím-li na té nekomunistické, není to ze zmatku ani z duševního pohodlí. Zde se pracuje se zájmem odborným a zdokonalujícím za sebe, za život, za víru v lepší, bez uší ohlušených vřeskně poplašnými a velitelskými signály a s očima neoslepenýma takovou krutou rudostí, v jejíž záři se na druhé straně rozpalují k boji o vládu.
Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci.
Jest toho velmi mnoho, co jeví se mně zlou a zhoubnou stránkou komunismu. Vždy však v něm vidím veliké memento za zlo a zhoubnost světa, který není schopen spravedlivosti a vyvolává bouři a trest za to, že nemá povinné úcty a lásky ani k člověku, ani k práci a k dílu.

 

 

Přítomnost 1. I. 1925

oskenoval a opravil: Jakub Hadraba

Rubriky
Není mi to jedno

Úvaha školní

K této úvaze mne přivedla moje žena. Jeli jsme v autě a přišla řeč na téma, které bylo v naší rodině nedávno aktuální.V minulých týdnech se manželka, jako spoluautor školních učebnic, potýkala s dvěmi „kolegyněmi“.

Nebyly to přímé kolegyně v zaměstnání, ale dvě vypečené učitelky, které neváhaly a bez uzardění použily pracovní listy ze tří učebnic, které manželka napsala (Prvouka 1.,2. a 3. třída), okopírovaly je vyvěsily je na internetu, zahrnuly a bez povolení je vydávaly za vlastní díla a pobraly tučné granty na jejich vytvoření. Vznik těch učebnic jsem sledoval z bezprostřední blízkosti, měl jsem na nich podíl tím, že jsem autorky vozil kam bylo nutné. Kvůli tomu to však nepíšu. Chci jen dokladovat, že vím jak obtížná a dlouhá práce to byla. Trvala bezmála 4 roky. (3 knihy k tomu pracovní listy a metodické příručky.)

Ony výše zmíněné dámy sfoukly svá díla během několika dní , zveřejnily je a bylo jim podivné proč se autorky ozývají a protestují proti tomu. Vždyť jsme to jen okopírovaly když to bylo tak pěkné.

Granty, které obě obdržely jsou peníze i nás daňových poplatníků. My všichni pak a obzvlášť podobné učitelky, nadáváme, že ve školství nejsou peníze, že je to strašné a je to hanba, atd.

A tak jak jsme jeli a povídali si, mluvili jsme o tom, že již dlouho nebyl žádný nový dotisk. Samozřejmá odpověď byla : ve školství nejsou peníze a učebnice jsou na prvním místě, kde se šetří. V pořádku, učebnice něco vydrží, nemusí se tak často obměňovat. Ale co pracovní listy? Ty každý žák spotřebuje tak, že je popíše. Jak to že se nedotiskuji? (učebnice jsou poměrně rozšířené a oblíbené). Jednoduchá odpověď. Učitelky je dětem kopírují na drahých školních kopírkách. Tak „šetří“ peníze ve školství a nadávají, že mají malou výplatu. Jeden pracovní sešit stojí cca 60 Kč. Jeho okopírování na školní kopírce spolkne min. 120Kč nákladů. A šetří se ať to stojí cokoliv.

Při té příležitosti jsem si vzpoměl (byl to úspěch) na léta když jsem já povinně docházel. Před koncem každých prázdnin jsem šel s maminkou do papírnictví (bylo u každé školy),  tam jsme se postavili do fronty a nakoupili učebnice které jsem v následující třídě potřeboval.

O ty knihy jsem se pak staral jako o vlastní (taky byly vlastní), protože se pak na konci školního roku daly prodat a tak si přivydělat na nové učebnice do následující třídy. (Ani jednou jsem nepropadl). Pokud se mi je „podařilo“ nějak poškodit, byl doma világos. Cena knihy klesala.

Zrovna tak jsme kupovali sešity, čtvrtky,tužky,pera. Proč musíme všichni společně přispívat rodinám, které to zjevně nepotřebují (já bych, kdybych měl měl školní děti ty učebnice určitě kupoval, nebo bych na ně přispíval vnoučatům). Pokud mám na auto za půl milionu a více, tak musím mít i několik stovek na učebnice.

Mnozí řeknou a co chudinky samoživitelkya jiní chudí. Já na to, ať přestanou kouřit a pít každý den v restauraci Na růžku svých 5 piv  a budou mít. To však nemyslím úplně vážně, (i když se to někdy hodí). Máme sociálku a těm, kteří na to PROKAZATELNĚ nemají, lze přispět. 80%, 90% ceny. Něco by však zaplatit měli, protože pak nefunguje ta úcta ke knize a „parchanti“ ničí a ničí.

No a jeto. A tak budou mít učitelé vyšší výplatu a národ určitě nezchudne.

Rubriky
Není mi to jedno

Panevropský defétismus

Čtěte, čtěte

 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-panevropsky-defetismus-djp-/p_zahranici.aspx?c=A140320_203606_p_zahranici_wag

Dovolím si ocitovat, protože je to naléhavé

„Druhá světová válka začala ve Španělsku, třetí možná na Ukrajině. Tehdy se také čekalo. Španělsko, Rakousko, Sudety, pak zbytek Čech a Moravy, Polsko, Alsasko, Lotrinsko, Benelux… Západ se probudil až za Maginotovou linií! A pak se nad Kanálem hrálo o hodiny.“

„A že na to nemáme? A kdo jiný by měl mít. Ano, možná u toho trochu zhubneme, možná chvíli nebudou plné trubky ropy a plynu, možná pár let nepojedeme v létě k moři. Ale v opačném případě na nás mohou čekat potravinové lístky, bumážka i pro pouhé opuštění regionu a výlet leda tak na Sibiř. Do gulagu! To všechno už tu bylo a někteří si to naštěstí ještě pamatujeme.“

Rus ohrožuje celý svět. Komunismus a jeho imperialistická podstata je v jeho genech tak zažraný, že bude trvat několik set let, než toto nebezpečí pomine. A to za podmínky, že ukrajinský problém nezpůsobí to nejhorší. Přičteme-li k tomu obrovskou míru alkoholismu, který je dnes rovněž dědičný, je to nebezpečí pro západní civilizace, nebezpečím smrtelným.

Pak nám Bůh pomáhej.